Política de Privacitat

Lab Creative Studio posa a la teva disposició la informació addicional relativa al tractament de les teves dades personals per dur a terme el Programa T’Activa. A continuació, presentem el següent quadre on es detalla la informació relativa al tractament de dades que has de conèixer, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (en endavant, el “RGPD”), la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil de el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge:

Dades del Responsable del Tractament LAB CREATIVE STUDIO, S.L.

Domicili: C/ Carme 89 Local 10 (08001 Barcelona)

CIF: B67326272

Correu electrònic: hola@labcreativestudio.com

Amb quina finalitat es tractarà aquesta informació?

 

El tractament és necessari per complir amb la finalitat de gestionar la seva participació en T’Activa i completar les dades del seu registre amb la seguretat que no participen menors de setze (16) anys, poder contactar amb els participants guanyadors i poder incloure’ls en les nostres xarxes socials i publicacions amb finalitats publicitàries i promocionals de les activitats organitzades pel Consorci Sanitari de Terrassa, amb el seu consentiment.
Quines dades tractarem i com els obtenim? A través de les dades aportades al moment de la inscripció al programa, recollirem les següents dades que els participants ens proporcionin:

  • Dades identificatives: dades de contacte (nom, cognom, correu electrònic i telèfon)
  • Imatge: nom, imatge i veu

El participant es compromet a què les dades aportades són veraces, completes i actualitzades.

En cas que sigui un docent qui inscrigui a tots els integrants de l’equip que participa a través d’un centre educatiu, el docent declara que les dades dels participants que proporciona són veraces i que ha informat i ha sol·licitat el consentiment a aquests participants per facilitar-nos les seves dades d’acord amb el previst a aquesta Política de Privacitat.  El docent i el centre educatiu s’obliguen a mantenir indemne a Lab Creative Studio davant de qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part del docent de la obligació d’informar als participants titulars de les dades personals facilitades per la inscripció a T’Activa.

Durant quant de temps conservem les seves dades? Les dades personals de participació seran suprimides en un termini màxim de 2 anys a partir de la finalització del Programa, llevat que el Lab Creative Studio hagi de complir amb una obligació legal que disposi un termini de temps diferent, conservant-les bloquejades durant el temps de prescripció de responsabilitats legals, aplicant totes les mesures de seguretat oportunes per garantir la seguretat de les seves dades. Passat aquest termini, es procedirà a suprimir les dades de forma definitiva.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? El consentiment exprés del participant.
A quins destinataris es comunicaran les teves dades? No es cediran dades a tercers, excepte a col·laboradors necessaris, com el jurat i institucions que col·laboren amb T’Activa, per dur a terme la gestió del Programa i l’execució dels premis, així com al Consorci Sanitari de Terrassa per dur a terme el desenvolupament del projectes guanyadors.

Per tant, T’Activa pot difondre les dades personals per a notificar la participació dels sol·licitants i guanyadors segons les mesures de seguretat necessàries d’acord amb la normativa aplicable i el RGPD.

Informació necessària i actualitzada La informació sol·licitada durant el procés d’inscripció serà d’obligat compliment, de tal manera que la seva omissió Impossibilita que es pugui realitzar la seva inscripció al Programa T’Activa.  La informació proporcionada ha de ser verídica, estar actualitzada i completa.
¿Quins son els teus drets quan ens facilita la informació? T’informem que podràs exercir els següents drets:

  • Dret d’accés a les teves dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb aquestes;
  • Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte;
  • Dret de supressió de les teves dades personals, quan això sigui possible;
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions;
  • Dret a la portabilitat de les teves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui la relació contractual o el consentiment;
  • Dret d’oposició al tractament de les teves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades dalt inclosa sigui l’interès legítim. A aquests efectes, deixarem de tractar les teves dades llevat que tinguem un interès legítim imperiós o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a revocar el teu consentiment en qualsevol moment en cas que la base del tractament sigui el consentiment.

 

Podràs exercir els teus drets en qualsevol moment i de forma gratuïta dirigint un correu electrònic a hola@labcreativestudio.com. REF: Protecció de Dades, indicant el dret que desitges exercitar i les teves dades identificatives. Així mateix, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si ho estimes oportú.

Transferència internacional de dades Les teves dades personals seran emmagatzemades en països de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).
Mesures de seguretat Ens esforcem per garantir la seguretat de la informació personal adoptant les mesures físiques, tècniques i organitzatives adequades per ajudar a protegir-nos contra l’accés, ús, processament o alteració no autoritzades o il·legals de la informació personal que obtenim dels participants i interessats necessaris per a dur a terme el Programa T’Activa i contra qualsevol incompliment o pèrdua d’aquesta informació personal.. No obstant l’anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com les comunicacions electròniques i Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, tot i que Lab Creative Studio i els col·laboradors necessaris de T’Activa posen tots els mitjans al seu abast per evitar aquestes actuacions.

Si detecta o sospita d’alguna vulnerabilitat tècnica que afecta la gestió de T’Activa, envieu un correu electrònic a hola@labcreativestudio.com.

No som responsables de la seguretat de les aplicacions i serveis de tercers independents o de les dades que aquestes aplicacions i serveis de tercers puguin recollir sobre els participants. Pregunteu a aquests tercers com mantenen segures les seves dades.